Bezwaar indienen

Bezwaarschriften

De kandidaat die niet akkoord gaat met de voorlopige of definitieve uitslag van een examen kan hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij Nipex, binnen zes weken na bekendmaking van de voorlopige examenuitslag. Het bezwaar dient per e-mail te worden gericht aan Nipex. Het e-mail adres is info@nipex.nl

Aan het bezwaarschrift van de kandidaat zijn geen kosten verbonden. Een bezwaarschrift kan per kandidaat en per examen slecht éénmaal worden ingediend. Een bezwaar wordt uitsluitend individueel ingediend door de kandidaat zelf, onder duidelijke vermelding van volledige naam, adresgegevens, opleiding, opleidingslocatie en examennaam. Incorrecte en onvolledige bezwaren worden niet in behandeling genomen.

Het bezwaarschrift dient, om voor behandeling in aanmerking te komen, vakinhoudelijk gemotiveerd te zijn en zich te richten op één of meer specifieke vragen en het daarbij behorende antwoord. De volgende argumenten vormen geen redenen tot aanpassing van het examenresultaat:

  • De docent heeft de stof anders behandeld dan het correcte antwoord op de vraag.
  • Het lesboek bevat andere termen of een andere uitleg dan de vraag.

Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt worden tegen daadwerkelijk inhoudelijke onjuistheden, of het niet correct stellen van de vragen. De waardering van de vragen waartegen geen bezwaar wordt gemaakt, kan niet meer veranderen.

De behandeling van het bezwaarschrift vindt plaats door het bestuur van Nipex. Deze behandelt slechts bezwaren, waarbij de kandidaat vakinhoudelijk onderbouwd heeft waarom hij van mening is dat de aangegeven vraag/vragen en/of antwoord(en) niet juist zijn. Behandeling van het bezwaar leidt ertoe dat Nipex de oorspronkelijke waardering kan handhaven of bijstellen naar boven. Nipex motiveert waarom zij gekomen is tot het door haar genomen besluit.

Binnen één maand na ontvangst van het bezwaar stelt Nipex de kandidaat schriftelijk (meestal per e-mail) op de hoogte van het resultaat van de behandeling van het bezwaarschrift. De uitspraak van Nipex ten aanzien van het bezwaarschrift is bindend. Er is geen mogelijk om over de uitspraak te corresponderen, of om een tweede bezwaarschrift in te dienen. De enige mogelijkheid is dan nog een beroepschrift. 

Beroepschriften
De kandidaat die niet akkoord gaat met de uitspraak van Nipex ten aanzien van het bezwaarschrift, kan schriftelijk beroep instellen bij de toezichthouder Stichting Nederlandse Examen Autoriteit (Stinea). Dit beroep dient men te richten aan: Stinea, t.a.v. de voorzitter, Selderiestraat 1, 2215 WN te Voorhout.

Het beroep kan slechts worden ingesteld door een kandidaat die niet voor het examen is geslaagd. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is een bedrag van € 60,– verschuldigd exclusief btw. Dit bedrag dient binnen de gestelde tijd te zijn bijgeschreven op de rekening van Nipex. Voor betaling biedt Nipex de aanvrager de mogelijkheid om aan Nipex een eenmalige machtiging te verstrekken voor inning van dit bedrag. Bij het niet tijdig voldoen van het eerder vermelde bedrag wordt het beroepschrift niet in behandeling genomen.

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bestaat tot zes weken na de uitspraak van Nipex ten aanzien van het ingediende bezwaarschrift. Het beroepschrift dient, om voor behandeling in aanmerking te komen, vakinhoudelijk gemotiveerd te zijn en mag alleen waardering(en) van antwoorden op vragen betreffen die in het bezwaarschrift gemotiveerd aan de orde zijn gesteld.

Voor Stinea is alle informatie met betrekking tot het betreffende examen beschikbaar. Stinea zal toetsen of Nipex in redelijkheid tot haar oordeel is gekomen en of de regelingen uit dit examenreglement op de juiste wijze zijn toegepast.

Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het beroepschrift doet Stinea een gemotiveerde, schriftelijke uitspraak die zij aan de kandidaat en Nipex doet toekomen. Deze uitspraak is bindend en wordt per direct door Nipex overgenomen. Consequenties in cijfers worden per e-mail door Nipex aan de kandidaat bevestigd. In het geval dat Stinea dusdanig oordeelt dat hierdoor het cijfer van de kandidaat verandert van een onvoldoende naar een voldoende zal Nipex de betaalde € 60,- restitueren.

Reglement per opleidingsinstituut
Alle regels omtrent bezwaar en beroep treft u aan in het examenreglement dat door het betreffende opleidingsinstituut wordt verstrekt. Het kan voorkomen dat bovenvermelde procedure voor bezwaar en beroep per opleidingsinstituut iets afwijkt. Het examenreglement behorende bij uw opleiding is dan leidend.

Klachten van procedurele aard
Alle klachten van procedurele aard, niet betreffende de inhoud en uitslag van het examen, dienen ter behandeling aan het betreffende opleidingsinstituut te worden voorgelegd.

bottom-banner7